TERKINIMonday 9 April 2001

Keluarga Malik

Malik & Siti Mastura bersama tiga anak mereka, ??, ?? dan ?? tiba di Coventry pada May 2009. Malik sedang mengikuti pengajian diperingkat PhD in Engineering dalam bidang ?? di Warwick University.Mereka sekeluarga kini tinggal Canley, Coventry


0 comments: